Cardiff's Artists' Open their Studios to the Public/Artistiaid Caerdydd yn agor eu Stiwdios i'r Cyhoedd.

Cardiff Open Studios weekend Poster

Location

Cardiff, Various Venues
United Kingdom

Date: 

Saturday, October 26, 2013 - 10:00 to Sunday, October 27, 2013 - 18:00

As part of Cardiff Contemporary, visual artists and makers across the city will be opening their studios over the weekend of the 26/27 October between 10am and 6pm.This is a unique opportunity to see over studios and workshops ranging from established artists groups to individual spaces set aside in homes. Over 80 artists will be taking part and to plan your weekend discovering these hidden gems of creativity, a new website and online map has been created with information you can download. For 2013, we are opening studios to the west of the river Taff on Saturday only and to the east, city centre and bay only on Sunday. Studios taking part will be indicated by the Open Studio logo.
Visit www.cardiffopenstudios.com for information on where to find open studios and details of artists taking part.

Fel rhan o ddigwyddiad Caerdydd Gyfoes 2013, bydd gwneuthurwyr ac artistiaid gweledol ledled y ddinas yn agor eu stiwdios dros benwythnos 26/27 Hydref, rhwng 10pm a 6pm.Bydd hwn yn gyfle gwych i weld stiwdios a gweithdai, o grwpiau o artistiaid sefydledig i ardaloedd gwaith yng nghartrefi artistiaid. Bydd dros 80 o artistiaid yn rhan o'r digwyddiad. I'ch helpu i gynllunio'ch penwythnos yn crwydro'r cilfachau creadigol hyn, mae gwefan a map ar-lein newydd wedi cael eu creu, gyda gwybodaeth y gallwch ei lawrlwytho.Ar gyfer 2013, rydym yn agor stiwdios i'r gorllewin o afon Taf ar y dydd Sadwrn, ac i'r dwyrain, yng nghanol y ddinas ac yn y bae yn unig ar y dydd Sul. Bydd y stiwdios sy'n cymryd rhan yn arddangos logo Stiwdio Agored.
Ewch i www.cardiffopenstudios.com i gael gwybodaeth am le i ddod o hyd i’r stiwdios agored a manylion am yr artistiaid sy’n cymryd rhan

Open Saturday 26 October:

Cardiff Print Workshop: Anne Williams, Lauren Burgess, Catherine Ade, Becci Holmes, Jane Taylor, Dave Pettersen, Claire Carter, Georgina Brownlow, Sue Paton, Sue Edwards, Mana Pon, Sally Williams, Jane Marchesi, Eirian Lloyd, Bill Chambers, Lilith Gough, Jackie Shackson, Jan Arwyn Jones, and Steve Griffiths,

Oriel Canfas Gallery Studios: Alun Hemming, Anthony Evans, Chris Griffin, Pete Sainty, Adrian Metcalfe and George Chambers

Jacqueline Alkema's Studio.

Geraint Evans' Studio.

Kings Road Studios: Jan Williams, Gordon Dalton, Lee Campbell, James Charlton, Alun Rosser, Andy Fung, Amber Mottram, Brian Watkins, Sam Pickthall, Chris Moore, Margaret Sian Williams, Barrie J Davies, Regine Williams, Melanie Wotton and Joseph Forester,

Kim Fielding's Studio.

Printhaus Studios and Workshops Studios

Studio 5a: Dave Sopwith, Emma Lawton, Neil Hawkes More tba,

David Charles Williams' Studio.

Open Sunday 27 October:

Arcade Cardiff: Paul Granjon Dynamo Wrekshop

Butetown Artists Studios: Richard Cox, David Gould others tba,

BIT Studios: Shaun Brown, Claire Edge, Bob Gelsthorpe, Phil Lambert, Ifan Lewis, Simon Murray, Jon Pountney, Annie Suganami, Tom Winfield.

Studio b: Kelly Best, Lauren Foulkes, Louise Shenstone, Elena Andruhiv, Ester Ndongala, Angie Kirby, Molly Firth, Rabab Ghazoul, Matthew Evans, Melissa Hinkin, Harry Morgan,

Third Floor Gallery Studios: Ian Smith,

Warwick Hall Studios: Matt Cook, Freya Dooley, Richard James other artists tba,

Lynn Cartlidge's Studio.

Ruth Mclees' Studio

www.cardiffopenstudios.com was made possible through a small grant by Cardiff Council, while the website will remain after the weekend as a resource to develop a creative dialogue between the general public and the artists who chose to make Cardiff their home and are influenced by the city's unique urban and social landscape.The weekend also encourages you to leave the car at home as the city is best explored by Cardiff Bus, hopping on and off armed with you information on studios from the website.

Roedd modd creu www.cardiffopenstudios.com yn sgîl grant bychan gan Gyngor Caerdydd. Bydd y wefan dal ar-lein ar ôl y penwythnos, fel lle i gynnal sgwrs greadigol rhwng y cyhoedd a'r artistiaid sydd wedi dewis gweithio yng Nghaerdydd ac sy'n cael eu dylanwadu gan dirwedd drefol a chymdeithasol unigryw'r ddinas.Fe'ch anogir dros y penwythnos hwn i adael eich car gartref gan mai teithio ar Fws Caerdydd yw'r ffordd orau o weld y ddinas. Does dim byd haws na defnyddio'r bws i weld y stiwdios a hysbysebir ar y wefan!

Richard Higlett of Cardiff Open Studios Initiative said: "This is a fantastic gesture by the visual arts community of the capital as studio spaces are usually private and are were ideas become reality before they are exhibited. I hope the public are inspired by what they see and get a sense of the cities rich and diverse visual arts scene that is just on their doorstep. Cardiff Contemporary is a important initiative as culture not only enriches our lives but brings people to this city and enhances the economy of Cardiff."

Ruth Cayford of Cardiff Council said: 'The Cardiff Contemporary initiative aims to promote visual art in the city to local, National and International audiences. We are so pleased that so many artists have agreed to open up their studios for the weekend. Cardiff Council has been working closely with the visual arts community in Cardiff. The open studios project is a wonderful opportunity for people to meet some of the cities most interesting characters and see where and how they make their Art".

The open studios initiative had been created by Cardiff - based artist/curator Richard Higlett who was also part of the artist group who set up ArtCardiff in 2007. ArtCardiff now produces a pink Art Map which anyone going to the Open Studios Weekend is advised to pick up from your local gallery to compliment the information on the Open Studios website.

Yr artist a'r curadur Richard Higlett greodd y fenter stiwdios agored. Yn gweithio o Gaerdydd, roedd hefyd yn rhan o'r grwp o artistiaid a sefydlodd CelfCaerdydd yn 2007. Mae gan CelfCaerdydd bellach Fap Celf pinc a fydd o gymorth mawr i bawb fydd yn mynd i'r Penwythnos Stiwdios Agored, a gallwch gael copïau o'ch oriel leol.Dywed Richard Higlett, "Dyma gyfle arbennig a roddwyd gan gymuned celf weledol y brifddinas, gan fod stiwdios fel arfer yn llefydd preifat a lle mae syniadau cael eu gwireddu cyn iddynt gael eu harddangos. Gobeithio y bydd y penwythnos yn ysbrydoli pobl ac y cânt flas ar y cyfoeth o waith celf amrywiol sydd ar garreg eu drws. Mae Caerdydd Gyfoes yn fenter bwysig gan fod celf nid yn unig yn cyfoethogi ein bywydau, ond mae hefyd yn dod â phobl i'r ddinas ac yn dod â budd i economi Caerdydd."

Dywed Ruth Crayford o Gyngor Caerdydd: "Nod Caerdydd Gyfoes yw hybu celf weledol yn y ddinas, a denu cynulleidfaoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol iddi. Rydyn ni wrth ein bodd fod cynifer o artistiaid yn fodlon croesawu'r cyhoedd i'w stiwdios dros y penwythnos hwn. Mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn gweithio'n agos gyda chymuned gelf weledol Caerdydd. Mae'r project stiwdios agored yn gyfle arbennig i bobl gwrdd â rhai o gymeriadau mwyaf diddorol y ddinas a gweld lle a sut maen nhw'n gwneud eu gwaith celf."

LINKS
Project Site: www.cardiffopenstudios.com
Google Map of Studios in Cardiff: https://maps.google.com/maps/ms?msid=205626189577438062822.0004ca640c231...
Download ArtCardiff Art Map: www.artcardiff.com